Punëdhënësit nuk kanë të drejtë të largojnë nga puna të punësuarit gjatë tre muajve të ardhshëm

Në seancën e sotme të Qeverisë u miratuan disa vendime dhe dekrete. Përveç kufizimeve gjatë fundjavës nga ora 16:00 – 05:00 të nesërmen, u morën edhe vendimet e mëposhtme:

“Qeveria ka miratuar një dekret për zbatimin e Ligjit për buxhetet gjatë një gjendje të jashtëzakonshme, i cili, siç kërkohet nga neni 1 i Dekretit, do të zbatohet për kohëzgjatjen e Gjendjes së Jashtme, përveç nëse parashikohet ndryshe nga Dekreti.

Për Strategjinë Fiskale për periudhën afatmesme prej tre vjetësh, Llogaria Përfundimtare e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë, rishpërndarja brenda buxheteve të miratuara të përdoruesve të buxhetit dhe rishpërndarja midis përdoruesve të buxhetit të qeverisë qendrore dhe midis fondeve, dispozitat e kësaj rregulloreje do të zbatohen me fuqi ligjore.

Në nenin 2 përcaktohet se aktivitetet për përgatitjen dhe miratimin e Strategjisë Fiskale për një afat të mesëm prej tre vjet dhe Llogarinë Përfundimtare të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë shtyhen gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së jashtëzakonshme.

Dekreti-Ligji për Zbatimin e Ligjit për buxhetet gjatë emergjencave në nenin 3 thuhet që përdoruesit e buxhetit mund të rishpërndajnë ndarjet në buxhet deri në 70% në nivelin e artikujve, brenda nën-programit dhe buxhetit. Neni 4 që Qeveria e Republikës së Maqedonisë vendos për rishpërndarjen midis përdoruesve të buxhetit të qeverisë qendrore dhe midis fondeve, me propozimin e Ministrisë së Financave.

Dekreti i miratuar u jep përdoruesve të buxhetit më shumë fleksibilitet në administrimin dhe përdorimin e fondeve të planifikuara, d.m.th. mundëson veprime më efektive në trajtimin e epidemisë.

Në seancën e sotme u miratua edhe një Dekret me forcën e ligjit për zbatimin e Ligjit për Procedurën Tatimore gjatë Emergjencës, i cili u miratua si masë për të mbështetur kompanitë që pësuan dëme në punën e tyre për shkak të zbatimit të masave për parandalimin dhe përhapjen e koronavirusit COVID-19, Qeveria e Republikës së Maqedonisë propozon uljen e interesit për shumën e taksës më pak ose më shumë të paguar dhe taksën sekondare, në mënyrë që të propozohet të llogaritet dhe të ngarkohet interesi në masën 0,015% për secilën ditë të vonesës në vend të 0.03% siç kërkohet me ligj.

Gjithashtu përcakton që Drejtoria e të Ardhurave Publike nuk do të publikojë një listë të debitorëve me borxhe të papaguara për muajt Prill, Maj dhe Qershor 2020.

Në këtë seancë, Qeveria miratoi edhe Dekretin me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për taksën e të ardhurave personale gjatë një gjendje të jashtëzakonshme.

Dekreti me forcën e ligjit për zbatimin e Ligjit për taksën e të ardhurave personale gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, është propozuar si masë për të mbështetur tatimpaguesit e të ardhurave personale që fitojnë të ardhura nga vetëpunësimi dhe që pësuan dëme në punën e tyre për shkak të përhapjes së koronavirusit. COVID-19, të përjashtohet nga pagesa e shumës së paradhënies së tatimit mbi të ardhurat personale për muajt Mars, Prill dhe maj 2020.

E drejta për të zbritur sasinë e pagesave të paradhënies së taksave personale, propozohet të gëzohet nga tatimpaguesit që fituan të ardhura nga vetëpunësimi dhe kryejnë veprimtari të listuara në përputhje me Klasifikimin Kombëtar të Aktiviteteve-NKD Rev.2: Aktiviteti Catering (kodi 56 – aktivitete përgatitore dhe shërbimi ushqimor), turizmi (kodi 79- Agjensi udhëtimi, operatorët turistikë) dhe shërbime të tjera rezervimi, si dhe aktivitete të lidhura dhe kodi 55-Objektet e akomodimit) dhe transporti (kodi 49-Transporti tokësor dhe tubacioni) rastet e transportit, kodi 50 Transport ujit dhe kodin 51 për transportin ajror) dhe të cilat plotësojnë kushtet në vijim:

– Tatimpaguesi-punëdhënësi nuk do të zvogëlojë numrin e të punësuarve, duke llogaritur nga data e hyrjes në fuqi të kësaj rregulloreje me fuqi ligjore tre muaj pas përfundimit të vlefshmërisë së saj, përveç në rastet e vdekjes, pensionit ose largimit nga puna nga punonjësit.

Propozohet gjithashtu që e drejta për të zvogëluar sasinë e paradhënieve të tatimit mbi të ardhurat personale duhet të zbatohet edhe për tatimpaguesit e tjerë që kanë pësuar dëmtime në operacionet e tyre, të cilat plotësojnë një nga kushtet e mëposhtme përveç kushteve të mësipërme:

– Të ardhurat totale të tatimpaguesit zvogëlohen me të paktën 40% në muajin aktual në krahasim me shkurtin 2020, ose ulja e të ardhurave totale deri në vitin 2020 është më shumë se 40% për të njëjtën periudhë të një viti më parë, ose

– Numri i punonjësve që nuk punojnë ose nuk kontribuojnë në veprimtarinë ekonomike të tatimpaguesit-punëdhënësi, për të zbatuar masat e përmendura në paragrafin (1) të këtij neni, do të jetë së paku 25% e numrit të përgjithshëm të të punësuarve në raport me shkurtin 2020 ose

– Tatimpaguesi ka mbyllur të paktën 50% të shitjeve përmes të cilave ai / ajo bën qarkullimin (filialet, daljet).

Related posts

Maqedonia ka miell të mjaftueshëm, ja kur pritet të shtrenjtohet

admin

Nga e mërkura zgjatet ora policore, fillon në ora 16:00 deri në 05:00 të mëngjesit

admin

Filipçe: Mjekë amerikanë po trajtojnë stafin tonë infektologë

admin

Spasovski: Përgatisim plan serioz për kthimin e jetës në normalitet

admin

Filipçe: Është rënduar gjendja e pacientes që është në aparate për frymëmarrje

admin

Virusi korona paralizon ekonominë vendore

admin